Ukufundisa ukufunda emabangeni aphansi ngolimi lwesiZulu

Siyakwamukela ohlelweni lokufundisa ukufunda emabangeni aphansi ngolimi lwesiZulu! Sihlose ukulekelela othisha emabangeni aphansi ekufundiseni ukufunda ngendlela emisiwe ngokomgomo kaCAPS.

Njengothisha, unomsebenzi omkhulu wokuqinisekisa ukuthi bonke abafundi bakho bayakwazi ukufunda. Ngenhlanhla, lesisifundo, Ukufundisa ukufunda emabangeni aphansi, sizokusiza ukuthi ufundise ukufunda ngendlela efanele. Inhloso ukuthi wonke umfundi wakho abe nekhono lokufunda futhi akujabulele ukufunda.

Inqubo ozoyilandela uma usufunda

Course Content

Expand All

Isigaba 1

Isigaba 2
Isigaba 3
Isigaba 4
Isigaba 5
Isigaba 6
+1715 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 13 Modules
  • 91 Lessons
  • 30 Quizzes