Ukukhuthaza ukulingana ngokobulili ekukhuleni kwabantwana abancane

 

Uma ubambe iqhaza ekwakheni noma ekufundeni kwabantwana abaneminyaka 0- kuya kweyisishiyagalolunye, lesisifundo singakusiza ekwakheni indawo yokufunda enamathuba alinganayo kubantwana bonke, ngale kobulili bemvelo noma ubulili bokucabanga. Lesisifundo sizokunika amacebo namathiphu aphakathi kulezizigaba:

  • Indawo yokufundela
  • Izinsiza kufunda
  • Imisebenzi yokufunda
  • Ukusetshensizwa kolimu nokuxhumana eklasini
  • Ukuxhumana ngale kwaseklasini.

Loluhlelo Lunisiqiniseko sakwa SACE. Uma usqeda loluhlelo ungazuza amaphuzu angu 15 . Sicela ufaka i nombolo yakho yakwa SACE kanye nomazisi wakho kwi ‘profile’ yakho.

Cindezela ‘Ikuphi ebesikwazi’ qhubeka ngezansi.

+810 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Modules
  • 4 Quizzes
  • Course Certificate