Module 1 of 0

Isingeniso Sesifundo

Siyakwamukela ohlelweni lokufundisa ukufunda emabangeni aphansi ngolimi lwesiZulu! Sihlose ukulekelela othisha emabangeni aphansi ekufundiseni ukufunda ngendlela emisiwe ngokomgomo kaCAPS. Lapha sihlose ukuthi sikunikeze ulwazi oluzokulekelela ukuthi ufunde ngempumelelo.

Kulesi sifundo sizobheka isakhiwo, izimpawu nemigudu okumele uyilandele ukuze ukwazi ukufunda nge (LMS) Learning Management System.

Uzofunda kabanzi nangamakhono okufundisa ukufunda emabangeni aphansi. Ekupheleni kwalesisifundo, uzothola ithuba lokuhlangana uxoxisane nabanye othisha.

Uma usulungele ukuqala, cindezela inkinobho ethi “Qala Imojuli”.

Asiqale!

 Module 1 of 0
In Progress