Module 1 of 0

Ukugqugquzela usiko lokufunda emabangeni aphansi

Siyakwamukela kwimojuli yakho yokufunda ngosiko lokugqugquzela ukufunda emabangeni aphansi!  

Njengothisha, sifisa ukwakha usiko lokufunda ezikoleni zethu. Kulemojuli sibheka ukuthi sisho ukuthini ngosiko lokufunda, ukuthi lidalwa kanjani nokuthi yimaphi amathuluzi esiwadingayo okwakha usiko lokufunda. Ngakho ke, sifisa ukwakha indawo ezokwenza ukuthi abafundi babe nogqozi lokufunda.

Asiqale!

 Module 1 of 0
In Progress